Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

V súvislosti s prevádzkou e-shopu dochádza k spracovávaniu vašich osobných údajov. Aby sme zabezpečili ich náležitú ochranu a bezpečnosť, snažíme sa dodržiavať všetky zákonom stanovené opatrenia (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov), o ktorých vás, ako dotknutú osobu, chceme informovať.

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je firma AUTOSPOL O.K., s.r.o., IČO 36 459 518, so sídlom Starý trh 24, 060 01   Kežmarok (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa: Starý trh 24, 060 01   Kežmarok

email: obchod@autospolok.sk

telefón: 052/452 2177, 0905 700626

3. Dotknutá osoba je fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (kupujúci, spotrebiteľ). Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Účelom spracúvania osobných údajov je predaj tovaru, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru a prípadná reklamácia tovaru alebo súdny spor, týkajúci sa kúpnej zmluvy.

5. Osobné údaje spracúvame v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu a rodné číslo (pri kúpe zbraní a streliva kategórie D osobne na prevádzke), číslo zbrojného preukazu zbrojnej licencie a preukazu zbrane (pri predaji zbraní kategórie B a C a streliva do týchto zbraní priamo na prevádzke), číslo účtu na prípadné vrátenie peňazí. Údaje potrebné na vyhotovenie účtovných dokladov uchovávame po dobu 10 rokov, údaje podľa zákona o Zbraniach a strelive po dobu 10 rokov, registračné údaje pre e-shop - počas realizácie kúpnej zmluvy a počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru.

6. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru alebo služby alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

8. Pri spracúvaní osobných údajov si dotknutá osoba môže uplatniť tieto práva:

  • právo na informácie o spracovaní osobných údajov (totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov)
  • právo na prístup k osobným údajom (právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, dobe uchovávania, právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov)
  • právo na opravu osobných údajov (v prípade ak sú neaktuálne)
  • právo na výmaz osobných údajov (ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje)
  • právo na obmedzenie spracúvania (ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom)
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo namietať spracovanie osobných údajov
  • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07   Bratislava 27 https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

9. Tieto stránky zaznamenávajú súbory cookies, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a ktoré umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa prostredníctvom e-shopu. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť, prípadne ich zbieranie odmietnuť priamo v nastaveniach svojho internetového prehliadača.

10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Osobné údaje pre marketingové účely nie sú poskytované tretím stranám.

11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje, že tieto údaje okamžite zmaže a nebude ich ďalej používať na marketingové účely.

12. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

13. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021