Dezinfekcia na úle FAM 30 1 liter

35 €
Skladom
Môžeme doručiť do:
24.7.2024

Dezinfekčný prípravok na určený na dezinfekciu úľov, včelníc, nástrojov a príslušenstva vo včelárstve. Je účinný proti vírusom, baktériám a kvasinkám a zároveň má čistiaci účinok.

Je to náhrada za dezinfekciu BEE SAFE, ktorá sa už nevyrába.

Detailné informácie

Podrobný popis

FAM 30 je baktericídna, fungicídna, virucidná, sporocidná dezinfekcia na báze jodoforu (výhodou jodoforu oproti iným sanitačným prípravkom je, že ak sa použije v správnom pomere, prechádza z roztoku priamo do plynnej fázy a nezanecháva žiadny zvyšok), ktorá dezinfikuje a čistí v jednom kroku.

Prípravok sa môže použiť vo včelárstve, ale aj v chovateľstve iných hospodárskych zvierat (ošípané, hovädzí dobytok a pod.), kde okrem stajní, dojární, vozidiel na prevoz, rohoží, podstielky, kŕmne a napájacie systémy, sa môžu dezinfikovať aj telá a končatiny zvierat, keďže FAM 30 má nízku toxicitu.

Bakteriostatický účinok prípravku sa prejavuje až 8 týždňov po aplikácii.

Riedený prípravok sa používa vo forme  kúpele a namáčania drobných pomôcok, postreku a napenenia na väčšie plochy, je vhodný aj do nízkotlakových a vysokotlakových prístrojov.

Prípravok FAM 30 sa používa v pomere 1:100 v prípade namáčania, to znamená, že z 1 litra prípravku vyrobíme až 100 litrov dezinfekčného roztoku. Náradie a pomôcky sa nechajú v kúpeli namáčať 30 minút.

V prípade použitia vo forme peny alebo postreku sa prípravok riedi v pomere 1:180.

Upozornenie: Pomôcky prichádzajúce po dezinfekcii do priameho styku s potravou včiel, či potravinou ľudí riadne opláchnite pitnou vodou! Na ostatných pomôckach a zariadení nechajte dezinfekciu.

Pokyny pre bezpečné zneškodnenie: Použité roztoky vypúšťajte do kanalizácie. Objemy do 5 litrov prípravku je možné spláchnuť s vodou do kanalizácie. Väčšie objemy odosielajte na zneškodnenie ako zvláštny odpad. Prázdne obaly vypláchnuté vodou likvidujte s normálnym odpadom. Veľké úniky odstrániť vysatím alebo s pomocou pevného sorbetu a uložiť do uzatvárateľných nádob, než budú zneškodnené.

Skladovanie: Skladovať pri miernej teplote v suchej, temnej dobre vetranej miestnosti. Skladovať v originálnych obaloch. Neskladovať v blízkosti oxidačných činidiel (napr. hypochloritu).

Na neprofesionálne použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Nevdychujte hmlu.

Pri manipulácii buďte opatrný, prípravok obsahuje kyseliny. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Odstráňte obal/obsah v súlade s miestnymi predpismi.

Zloženie prípravku FAM30: alkohol 20-25%, kyselina sírová 5-10%, kyselina orthofosforečná 5-10%, jód 1-3%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatočné parametre

Kategória: Liečenie a dezinfekcia včelstva
Hmotnosť: 1.5 kg